Thumbnail Thumbnail

Mikrobiologie der Pilze

  • Untertitel   Bedeutung für den Menschen
  • Sprecher   Prof. Dr. Meike Piepenbring
  • Ort   Biologie Gr. Hörsaal
  • Datum   22.10.2010

Thumbnail Thumbnail

Mikrobiologie der Pilze

  • Untertitel   Einleitung und Ökologie
  • Sprecher   Prof. Dr. Meike Piepenbring
  • Ort   Biologie Gr. Hörsaal
  • Datum   22.10.2010